Z Małopolska w II Wojnie Światowej

26 października 1939 r.

Weszła w życie dyrektywa Adolfa Hitlera z 19 października 1939 r. o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa oraz wcieleniu zachodnich i północnych ziem polskich do Rzeszy na 26 października 1939 r. W Krakowie rozplakatowano proklamację Generalnego Gubernatora Hansa Franka.

Zaczęła obowiązywać struktura Urzędu Generalnego Gubernatora: sześć Wydziałów Centralnych (Ustawodawstwa, Administracji Urzędu, Reform Terytorialnych, Kancelaria Generalnego Gubernatora, Urząd Personalny, Urząd Organizacyjny) i 16 Wydziałów fachowych (Spraw Wewnętrznych, Finansów, Gospodarki, Wyżywienia i Rolnictwa, Lasów, Kształtowania Cen, Pracy, Dewiz, Sprawiedliwości, Nauki i Wychowania, Informacji i Propagandy, Zdrowia, Budownictwa, Poczty, Kolei, Urząd Powierniczy).

Gubernator Generalny Hans Frank wydał pierwsze rozporządzenie O odbudowie administracji okupowanych polskich obszarów. Ustanawiało ono Kraków stolicą Generalnego Gubernatorstwa podzielonego na cztery dystrykty (Krakowski, lubelski, radomski i warszawski). Językiem urzędowym został język niemiecki, ale dopuszczono używanie języka polskiego.

Ukazało się obwieszczenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka ustanawiające istnienie odrębnych sądów niemieckich i polskich.

Ukazało się obwieszczenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka wprowadzające obowiązek posiadania Kenkart (kart rozpoznawczych) dla ludności polskiej.

Ukazało się obwieszczenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka powierzające utrzymanie bezpieczeństwa i porządku wyższemu dowódcy SS i policji SS-Obergruppenführerowi Wilhelmowi Friedrichowi Krügerowi. Podlegali mu dowódcy SS i policji w dystryktach oraz dowódca Sipo i SD Generalnego Gubernatorstwa SS-Brigadeführer Bruno Streckenbach, dowódca Ordungspolizei Generalnego Gubernatorstwa generał major policji Herbert Becker.

Szefem dystryktu krakowskiego został SS-Gruppenführer dr Otto Wächter. Podlegało mu 10, a później 12 powiatów: Kraków, Dębica, Dunajec (Nowy Targ), Jarosław, Jasło, Krosno, Miechów, Nowy Sącz, Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Tarnów.

Dowódcą SS i policji w dystrykcie krakowskim został SS-Gruppenführer Hans Walter Zech, komendantem Sipo i SD SS-Obersturmführer dr Wilhelm Harster, szefem żandarmerii major żandarmerii Franz Wolk, komendantem Ordungspolizei pułkownik policji Max Montua.

W Krakowie rozpoczął działalność Arbeitsamt (Urząd Pracy) przy ul. Lubelskiej.

Arbeitsamt (Urząd Pracy) w Krakowie zorganizował Zakład Kąpielowy przy ul. Nadwiślańskiej 4 dla ludzi kierowanych do pracy w Rzeszy. Wkrótce podobne zakłady powstały przy ul. Zielnej, a następnie przy ul. Szlak.

Wyszedł ostatni numer „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”.

Ukazało się obwieszczenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka wprowadzające obowiązek pracy dla Polaków od 18 do 60 roku życia.

Ukazało się obwieszczenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka wprowadzające obowiązek pracy dla Żydów od 12 do 60 roku życia.

Ukazało się obwieszczenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka wprowadzające obowiązek posiadania zezwolenia na wydawanie utworów drukiem.

Ukazało się obwieszczenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka wprowadzające zakaz uboju rytualnego dla Żydów.

W Krakowie odbyło się spotkanie działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej, na którym zapadła decyzja o powołaniu konspiracyjnego Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej.