Z Małopolska w II Wojnie Światowej

31 lipca 1940 r.

Gubernator generalny Hans Frank rozwiązał Urząd dla Planu Czteroletniego w Generalnym Gubernatorstwie. Na jego miejsce powołano Radę Gospodarczą dla Generalnego Gubernatorstwa jako „najwyższe gremium w sprawie kierowania gospodarczo-politycznego”. Przewodniczącym został Hans Frank. Miał on prawo powoływania członków Rady.

Ukazało się rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka nakazujące oficerom w stanie spoczynku i oficerom rezerwy zarejestrowanie się w starostwach właściwych dla miejsca zamieszkania. Za uchylanie się od rejestracji i za ukrywanie oficerów groziła kara śmierci.

Odbyło się pierwsze oficjalne, po zatwierdzeniu Statutu, zebranie Rady Głównej Opiekuńczej.

Przydziałowe racje cukru zostały zwiększone do 750 g dla polaków i 500 g dla Żydów.

Władze okupacyjne nakazały szkołom powszechnym zaprenumerowanie czasopisma „Ster”, które miało zastąpić czytanki dla klas 5-7. Pierwszy numer „Steru” ukazał się we wrześniu 1940 r.