Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HAMPEL Anna.

Z domu Kozioł. W kwietniu 1944 r. została aresztowana wraz z mężem Tadeuszem przez Rudolf Fritza Körnera.

Archiwum Muzeum Krakowa, Ankieta 140/R/82, Kraków 1982, s. 1;