Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KŁOPOTOWSKI Zygmunt.                   
Urodzony w 1900 r. Miał wyższe wykształcenie. Przed wojną pracował w starostwie grodzkim przy ul. Szczepańskiej w Krakowie. Jesienią 1939 r. był współorganizatorem Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość w Krakowie. Używał pseudonimów „Konar”, „Stanisław” i „Zygmunt”. Organizował Gwardię Ludową Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. Brał udział w rozmowach w gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim. Od grudnia 1939 r. był szefem kontrwywiadu Obszaru i Okręgu Krakowskiego Związku Walki Zbrojnej. W 1939 r. wprowadził do Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość Władysława Skąpskiego. Był kierownikiem Samodzielnej Ekspozytury Kontrwywiadu Cywilnego. Odbierał od Wincentego Heina i Czesławy Jakóbiec materiały do tajnej kartoteki więzienia Montelupich. W stopniu majora kierował wywiadem gospodarczym Związku Walki Zbrojnej w Krakowie. Został szefem Wydziału Politycznego (późniejszego Biura Informacji i Propagandy) Komendy Obszaru Związku Walki Zbrojnej w Krakowie. Organizował nasłuch informacji radiowych. Pracował w Polskim Komitecie Opieki „Patronat”. Organizował pomoc dla Żydów. 11 czerwca 1941 r. współorganizował wykradzenie Tadeusza Orzelskiego ze szpitala Św. Łazarza. Jesienią 1942 r. lub wiosną 1943 r. został aresztowany. Wprowadził do Armii Krajowej Stanisławę Drabik. Należał do Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. W zakresie organizacji działań wywiadowczych blisko współpracował z Marianem Wojciechem Bombą, Adamem Rysiewiczem, Władysławem Skąpskim i Leonem Zdybalskim. Wprowadził do Armii Krajowej Jana Dębosza. W strukturach wywiadowczych Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość dostarczył Leonowi Zdybalskiemu fałszywe dokumenty funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Po wojnie był dyrektorem Biura Prezydialnego Rady Ministrów. Wystawiał na blankietach biura dokumenty dla ludzi związanych z Polską Partią Socjalistyczną, np. dlaLeona Zdybalskiego.                                            
Zmarł 4 lutego 1965 r. w Warszawie.         
IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 2; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 74; Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 352, 390; Jankowski Stanisław Maria, Monte, Warszawa 1983, s. 42; Kumor Emil, Wycinek z historii jednego życia, Warszawa 1967, s. 63; Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 1, Kraków 1997, s. 33; Mariańscy Maria i Mieczysław, Wśród przyjaciół i wrogów. Poza gettem w okupowanym Krakowie, Kraków 1988, s. 16, 41; Mazur Grzegorz, Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa 1987, s. 199; Pluta-Czachowski Kazimierz, Fundamenty konspiracji, „Kierunki” 1981 nr 37 s. 9, 11; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 212;