Z Małopolska w II Wojnie Światowej

POPEK Tadeusz.

Urodzony 15 listopada 1902 w Chodzienicach pow. Bochnia. Syn NN kolejarza i Anieli. Miał brata Edwarda. Gimnazjum ukończył w Bochni. W 1934 r. zapisał się na studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako uchodźca wojenny zamieszkał w Waksmundzie. Jesienią 1939 r. pracował jako robotnik w wylęgarni ryb w Łopusznej Był zastępcą Naczelnika Konfederacji Tatrzańskiej i zarazem referentem działu propagandy. Używał pseudonimów „Hak”, „Tatar”, „Wacław”. Współredagował „Der Freie Deutsche” i „Wiadomości Polskie”. Służył w nowotarskiej Policji Kryminalnej. W październiku 1941 r. pomógł zbiec z aresztu Józefowi Kurasiowi „Orzeł”. Wspólnie z Augustynem Suskim „Stefan Brus” opracował w maju 1941 r. projekt deklaracji ideowej Konfederacji Tatrzańskiej. 31 stycznia 1942 r. został aresztowany. 1 lutego 1942 r., w niedzielę, zbiegł z siedziby gestapo w „Palace” razem z Janem Dzielskim. Byli rozkuci po przesłuchaniu – udało im się wyjść przez okno. Powtórnie aresztowano go 22 sierpnia 1942 r. we wsi Polana koło Jordanowa.

17 września 1942 r. został rozstrzelany w Zakopanem.

Apostoł-Staniszewska Jadwiga, Echa okupacyjnych lat, Warszawa 1970, s. 171; Filar Alfons, Leyko Michał, Palace - katownia Podhala, Warszawa 1970, s. 251, 255; Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 161, 162; Korkuć Maciej, Kuraś Józef [w:] Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 3, Kraków 1998, s. 93; Leczykiewicz Sylwester, Konfederacja Tatrzańska, Warszawa 1969, s. 38, 54; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 198, s. 327; Wnuk Włodzimierz, Konfederacja Tatrzańska, „Kierunki” 1966 nr 2 s. 10; Wnuk Włodzimierz, Walka podziemna na szczytach, Warszawa 1980, s.66; Zając Stanisław, W pobliżu siedziby Hansa Franka, Warszawa 1986, s. 75;