Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZAWIŁA Zbigniew

ZAWIŁA Zbigniew Anna, Dulemba, Orlik, Rawa, Salwa, „Żbik (1920 1985), żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony 21 listopada 1920 r. w Nowym Sączu. Syn Stanisława i Marii z d. Najder. Ukończył Państwowe Gimnazjum w Nowym Sączu starego typu. Miał wykształcenie ekonomiczne, był buchalterem1. Po zdaniu matury ochotniczo zgłosił się w 1938 r. do wojska. W 1939 r. ukończył w stopniu plutonowego podchorążego2 Dywizyjny Kurs Podchorążych w Cieszynie. Skierowano go do l. pułku strzelców podhalańskich w Nowym Sączu3. W kampanii wrześniowej 1939 r. uczestniczył w szeregach l. pułku strzelców podhalańskich jako zastępca dowódcy plutonu. 19 września 1939 r. został ciężko ranny w lewe ramię w czasie boju pod Sądową Wisznią. Do kwietnia 1940 r. przebywał na leczeniu w dawnym szpitalu garnizonowym w Przemyślu przy ul. Słowackiego. Po wymianie jeńców na ówczesnej granicy na Sanie został zabrany przez Niemców do szpitala jeńców wojennych w Krakowie. Zbiegł ze szpitala w maju 1940 r. Do Związku Walki Zbrojnej wprowadził go Czesław Czekalski Jankowski4. Na początku 1941 r. został zaprzysiężony do Związku Walki Zbrojnej w Nowym Sączu. Przydzielono go do referatu Propagandy i Informacji Inspektoratu Nowy Sącz Związku Walki Zbrojnej. Pełnił początkowo funkcję kolportera5. Działał pod pseudonimem Orlik 6. Zagrożony aresztowaniem zbiegł z Nowego Sącza do Przemyśla. W czerwcu 1941 r. po połączeniu Stronnictwa Demokratycznego z oddziałami Związku Odwetu został mianowany zastępcą kierownika Związku Odwetu Okręgu Rzeszów7. Wiosną 1942 r. brał udział w akcji na posterunek policji w Medyce8. Jesienią 1942 r. uczestniczył w akcji spalenia dokumentacji przemyskiego Arbeitsamtu9. W 1943 r. został skontaktowany przez szefa Kedywu Okręgu Kraków majora Stefana Tarnawskiego Jarema z szefem Kedywu Podokręgu Rzeszów Armii Krajowej Zenonem Sobotą „Świda i objął funkcję dowódcy Ośrodka Kedywu kryptonim Leon, działającego na części terenu Inspektoratu Przemyśl Armii Krajowej10. Używał wówczas pseudonimów „Żbik i Salwa 11. W nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 r. brał udział w akcji uwolnienia więźniów z więzienia w Jaśle12. W czasie akcji wypłacał uciekinierom zasiłki pieniężne przeznaczone na ukrycie się w terenie13. Za udział w uwolnieniu więźniów w Jaśle był wnioskowany do odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari V klasy14. 1 listopada 1943 r. został oficerem dywersji Inspektoratu Przemyśl Armii Krajowej15. Pod koniec 1943 r. został mianowany podporucznikiem rezerwy piechoty16. Po aresztowanym w marcu 1944 r. Henryku Puziewiczu Batura objął 28 marca 1944 r. funkcję komendanta Obwodu Przemyśl Armii Krajowej17. Na tym stanowisku pozostawał do wkroczenia Sowietów18. W czasie Akcji Burza dowodził całością działań zbrojnych na terenie Obwodu Przemyśl Armii Krajowej. Po zajęciu miasta przez wojska sowieckie w ostatnich dniach lipca 1944 r., zgodnie z otrzymanymi rozkazami ujawnił się przed sowieckim komendantem Przemyśla19. Wobec wrogiego stosunku do Sowietów przeszedł ponownie do działalności konspiracyjnej. W ramach planowanego we wrześniu 1944 r. zbrojnego ujawnienia Armii Krajowej miał objąć funkcję adiutanta 38. pułku piechoty Armii Krajowej. We wrześniu 1944 r. przeszedł do sztabu Inspektoratu Przemyśl Armii Krajowej na stanowisko szefa Komisji Informacji i Propagandy (referenta propagandy). Nie ujawnił się, nie zdał również broni20. Był poszukiwany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego21. Przeniósł się do Lublina, a następnie do Krakowa22. Podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaliczył I rok studiów23. W listopadzie 1945 r. nawiązał kontakt z Bronisławem Wochanką Andrzej, Ludwik, który wprowadził go do tworzonego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość24. Bronisław Wochanka skontaktował go z Wojciechem Szczepańskim Teofil 25. Został kierownikiem komórki studiów mniejszości narodowych, wkrótce z tej funkcji odwołał go Wojciech Szczepański i nakazał mu pomoc w organizowaniu struktur Okręgu Krakowskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość26. Działał wówczas pod pseudonimem Rawa 27. W styczniu 1946 r. Wojciech Szczepański Bartosz skontaktował go z Franciszkiem Mizią - ślusarzem z Teatru im. Słowackiego w Krakowie - z pomocą którego zaczął organizować struktury Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na terenie Krakowa i pow. żywieckiego. Pomagali mu wówczas byli żołnierze Armii Krajowej, w tym NN Kwiatek 28. W Krakowie Mizia skontaktował go z byłym żołnierzem Armii Krajowej NN Stary, któremu powierzył tworzenie struktury Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w mieście29. Pracę na żywiecczyźnie przerwał po aresztowaniu Mizi w marcu 1946 r30. Kolejną próbę stworzenia struktur Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na żywiecczyźnie podjął po uzyskaniu od Wojciecha Szczepańskiego kontaktu na Władysława Etminowicza (Eminowicza) Pogoń” i jego zastępcę NN Wrzosa 31. Od Wrzosa otrzymał kontakt na funkcjonariusza komendy powiatowej Milicji Obywatelskiej w Wadowicach NN Jurka, który przekazał Kiblerowi Maciej 32. Za pośrednictwem Wrzosa wprowadził do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i NN nauczyciela z Sułkowic, któremu polecił tworzenie struktur organizacyjnych w powiecie Myślenice33. W kwietniu 1946 r. kierownictwo Rady Powiatowej Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Bochnię powierzył F. Kornasiowi Lis 34. Utrzymywanie kontaktu z tą strukturą powierzył M. Kawalcowi Witkowski 35. W maju 1946 r. objął funkcję kierownika propagandy Okręgu Krakowskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość36. Używał wówczas pseudonimu Rawa. Zaczął organizować sprzęt techniczny i zespół redakcyjny37. Po aresztowaniu Stanisława Kostki Aleksander przejął pozostający w jego dyspozycji powielacz i przekazał go T. Inglotowi38. Przez pewien czas u T. Inglota przy ul Prażmowskiego 18 powielano Niepodległość” 39. Potem powielacz przeniesiono na ul. Smoczą 1, gdzie wspólnie z NN „Ćwiklińską" i NN Anną” uruchomili powielarnię40. Do działalności wydawniczej i organizacyjnej w charakterze maszynistki zaangażował wiosną 1946 r. Zofię Kozubowską41. Kontakt z NN Starym utrzymywał do jesieni 1946 r. dostarczając mu prasę Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość42. W tym okresie powielił i rozkolportował Niepodleglość” nr 5, ulotkę Zajścia Trzeciomajowe, Referendum Ludowe 43. W sierpniu 1946 r. w Tarnowie brał udział w konferencji z udziałem M. Huchli, E. Küblera, M. Kawalca, NN Saneckiego, na której obok spraw organizacyjnych omówiono akcję O (Odpluskwianie) 44. W sierpniu 1946 r., za pośrednictwem Wiktora Gawrylarza z Bochni, czynił starania by zakupić drukarnię. Nie zdołał zrealizować zakupu45. Od jesieni 1946 r. posiadał bezpośredni kontakt z pełniąca funkcję łączniczki Józefą Petriczek46. W październiku 1946 r. od Wojciecha Szczepańskiego otrzymał urlop na dokończenie studiów47. Na przełomie listopada i grudnia 1946 r. wyjechał z Krakowa48. Zamieszkał w Krapkowicach49. Podjął pracę na stanowisku kierowniczym w Spółdzielni Samopomoc Chłopska50. W styczniu 1947 r. będąc w Przemyślu nawiązał kontakt z Józefą Petriczek, poprzez którą przekazał list dla Wojciecha Szczepańskiego51. W marcu 1947 r. przyjechał do Krakowa, gdzie od Józefy Petriczek dowiedział się o aresztowaniu Wojciecha Szczepańskiego i reorganizacji Okręgu Krakowskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość52. W czerwcu 1947 r. odebrał od Józefy Petriczek powielacz wałkowy oraz materiały pisemne dla prowadzonej propagandy53. Miał wówczas przygotować broszury - odezwy Do Polskich Socjalistów i Do członków sądownictwa polskiego 54. Pracował jako księgowy. Po powieleniu broszur przekazał je do Józefy Petriczek w Krakowie poprzez swoją łączniczkę Emilię Wajda Kapral, Wrzos 55. Po konferencji komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Majewie k. Jeleniej Góry zorganizowanej przez Józefę Petriczek u swej siostry NN Funia powielił wygłoszony wówczas referat O wojnie imperialnej. Broszurę we wrześniu 1947 r. odebrał M. Żerbecki „Żeliga56. Materiały propagandowe i archiwalne obejmujące okres do lutego 1948 r. wykorzystywane w swojej działalności melinował w krakowskim mieszkaniu u Zofii Kozubowskiej57. Został aresztowany 4 maja 1948 r. w Krapkowicach lub w Krakowie58. Osadzono go w krakowskim więzieniu Montelupich59. Postanowienie o aresztowaniu wydała Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Krakowie w dniu 4 maja 1948 r. Wyrokiem Wojskowego Sadu Rejonowego w Krakowie z dnia 28 lipca 1948 r.. Nr akt Sr. 631/48, z art. 86 § 2, skazany został na sześć lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na pięć lat i przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie orzekał w składzie: przewodniczący - major Stanisław Hollitscher, ławnicy - podporucznik Zygmunt Jasionek i kapral Zygmunt Krygier, w obecności prokuratora wojskowego kapitana Zenona Greli i przy udziale protokolanta aplikantki Zdzisławy Pasternak. Z więzienia Montelupich w Krakowie został 12 lutego 1949 r. przewieziony do więzienia w Rawiczu. Zwolniono go po odbyciu kary 4 maja 1955 r. Mieszkał z rodziną w Cieplicach koło Jeleniej Góry.        
Zmarł 14 lipca 1985 r60.        
Odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych61.        
Był żonaty z Joanną Brechańską.        
Archiwum Wojskowego Instytutu Historycznego 111/35/3, k. 24; Archiwum IPN w Krakowie, Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 28 VII 1948 r. Znak akt Sr. 631/48; Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym; Brydak E., Akcja Burza; Księga osadzonych w więzieniu w Rawiczu; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Sobota Zenon: Protokół przesłuchania, sygn. H-2, t. 5, s. 215; Biedroń T., Schemat organizacyjny WiN-u (1945-1949). Okręg Krakowski WiN, Zeszyty Historyczne WiN-u" nr 5, sierpień 1994, s. 49, 49 przypis 10, 50; Czerny Emil Adolf, Rozkaz zdobyć więzienie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1989 nr 2, s. 327, 328; Czerny Emil, W odpowiedzi Julianowi Rudakowi, Wojskowy Przegląd Historyczny 1987 nr 2 s. 345; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Burza na Rzeszowszczyźnie, Kierunki" nr 11(821), 12 III 1972, s. 10; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Otwórz woła cię naczelnik, "Kierunki" 1971 nr 21 s. 10; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Jankowski Stanisław Maria, Rozkaz: zdobyć więzienie, Kraków 1988, s. 14, 20, 21. 44, 45, 47, 48, 49, 62, 64, 65, 66, 67, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 195, 107, 108, 112, 144, 170; Garbacz Dionizy, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 13; Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 239; Kasztan Edward, Do redakcji Wojskowego Przeglądu Historycznego, Wojskowy Przegląd Historyczny 1963 nr 2 s. 350; Kubik Ludwik, Burza miedzy Sanem a Wisłoka, Więź” nr 7-8/1963, s. 212; Longinus Leon, Samodzielna Konspiracyjna Grupa Lipowica, W marszu 1939-1945 nr 10, s. 89; Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 1, Kraków 1997, s. 12; Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnieniu w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 75, 233; Róźański J., Przemyśl w lutach drugiej wojny światowej, [w:] Tysiąc lat Przemyśla, cz. II, Warszawa 1974, s. 388-389; Rudak Julian, Jeszcze o działalności Przemyskiego Obwodu AK, Wojskowy Przegląd Historyczny 1987 nr 2 s. 336; E. Czerny, Relacja; Łaszczewski Tadeusz, Informacja; Rubaszewski S., Biała Księga Przemyśla, [mps] s. 151-152; Rudak Julian, Relacja; Szczepański Wojciech, Relacja;


1 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 15;

2 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 15;

3 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 15;

4 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 9;

5 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 9;

6 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 9;

7 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 9;

8 Czerny Emil Adolf, Rozkaz zdobyć więzienie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1989 nr 2, s. 327;

9 Czerny Emil Adolf, Rozkaz zdobyć więzienie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1989 nr 2, s. 327;

10 Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 1, Kraków 1997, s. 12;

11 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 9;

12 Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 239;

13 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Otwórz woła cię naczelnik, Kierunki 1971 nr 21 s. 10;

14 Kasztan Edward, Do redakcji Wojskowego Przeglądu Historycznego, Wojskowy Przegląd Historyczny 1963 nr 2 s. 350;

15 Rudak Julian, Jeszcze o działalności Przemyskiego Obwodu AK, Wojskowy Przegląd Historyczny 1987 nr 2 s. 336;

16 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Otwórz woła cię naczelnik, Kierunki 1971 nr 21 s. 10;

17 Czerny Emil, W odpowiedzi Julianowi Rudakowi, Wojskowy Przegląd Historyczny 1987 nr 2 s. 345;

18 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 9;

19 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Przemyśl, Jarosław, Przeworsk, Kierunki 1972 nr 11, s. 10;

20 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 9;

21 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 9;

22 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 9;

23 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 9;

24 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 9;

25 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 9;

26 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 9;

27 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 9;

28 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 9;

29 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 9;

30 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 9;

31 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 9;

32 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 9;

33 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 9;

34 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 9;

35 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 9;

36 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 9;

37 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 9;

38 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 9;

39 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 9;

40 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 9;

41 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 9;

42 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 9;

43 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 9;

44 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 9;

45 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 10;

46 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 10;

47 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 10;

48 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 10;

49 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 10;

50 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 10;

51 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 10;

52 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 10;

53 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 4;

54 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 4;

55 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 4;

56 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym s. 5;

57 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 10;

58 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 16;

59 Archiwum IPN w Krakowie, Akt oskarżenia przeciwko J. Petriczek i innym, s. 16;

60 Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnieniu w świetle dokumentów (sierpień-wrzesień 1944 roku), Rzeszów 1999, s. 233;

61 Czerny Emil Adolf, Rozkaz zdobyć więzienie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1989 nr 2, s. 328;