Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ANDRYSIK Edward.        
Urodzony 18 sierpnia 1907 r. w Sosnowcu. Ukończył szkołę powszechną w Charsznicy. Pracował jako ślusarz Fabryki Narzędzi Rolniczych Ogórkiewicza w Miechowie. Należał do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. W 1925 r. został skazany na dwa lata wiezienia za kolportaż wydawnictw komunistycznych. Karę odbywał w więzieniu w Chęcinach. 30 lipca 1927 został zwolniony. Pracował jako domokrążca. Udał się na emigrację polityczną na Słowacji. Działał w Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Gdyni. W 1939 r. został wywieziony do Wilhelmshaven. W 1940 r. wrócił do Charsznicy. W kwietniu lub maju 1942 r. brał udział w spotkaniu z Romanem Śliwą w Charsznicy. Działał w Dzielnicy „Warka” Polskiej Partii Robotniczej. Współorganizował oddział partyzancki „Mnich”. Ukrywał u siebie w Charsznicy Nikołaja Sługaczowa przed przekazaniem go do partyzantki. Zagrożony aresztowaniem ukrywał się u W. Muchy w Witkowicach. Został aresztowany z Zygmuntem Dowkantem 16 stycznia 1943 r. w Urzędzie Gminy w Charsznicy gdzie udał się na urzędowe wezwanie.        
Został zastrzelony 16 stycznia 1943 r. przy próbie ucieczki w czasie aresztowania.          
Michta Norbert, Wierny idei do końca, „Za Wolność i Lud” 1984 nr 15 s. 5; Ważniewski Władysław, Miechowsko-pińczowscy komuniści w konspiracji 1939 – 1943, „Najnowsze Dzieje Polski” 1967 nr 11 s. 35; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 92, 116;