Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KRÜGER Friedrich Wilhelm

KRÜGER Friedrich Wilhelm.        
Urodzony 8 maja 1894 r. w Strassburgu. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął karierę wojskową. Podczas I wojny światowej był trzykrotnie ranny. Po wojnie pracował w zawodach cywilnych. Od 1929 r. należał do NSDAP1. W 1931 r. wstąpił do SS2. Miał stopień SS-Obergruppenführera. W 1934 r. został szefem wyszkolenia wojskowego w SA3. Odegrał podwójną rolę w puczu Ernsta Reohma4. Od 1935 r. był inspektorem jednostek granicznych i strażniczych SS5. W 1939 r. otrzymał naganę od Heinricha Himmlera za nieudolne przezbrajanie jednostek SS, został uznany za oficera miernego, tępego i niesamodzielnego6. 4 października 1939 r. został mianowany przez Heinricha Himmlera Wyższym Dowódcą SS i Policji przy Zarządzie Cywilnym w Łodzi7. 26 października 1939 r. gubernator generalny Hans Frank powierzył mu utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w Generalnym Gubernatorstwie. 28 października 1939 r. wziął w Krakowie udział w konferencji Reichsführera SS Heinricha Himmlera z zastępcą Generalnego Gubernatora Arthurem Seyss-Inquartem, szefem dystryktu krakowskiego Otto Wächterem i komendantem Sipo i SD Wilhelmem Harsterem. 30 października 1939 r. nakazał powrót do służby byłym funkcjonariuszom polskiej Policji Państwowej8. 8 listopada 1939 r. przewodniczył konferencji dowódców SS i Policji obszarów włączonych do Rzeszy w sprawie przesiedlenia Polaków do GG9. Tego samego dnia nakazał przeprowadzenie aresztowań wśród reakcji i szlachty 10. 12 grudnia 1939 r. wydał zarządzenie nakazujące Żydom od 14 do 60 roku życia odbycie dwóch lat obozu pracy przy wykorzystaniu własnych narzędzi11. 21 grudnia 1939 r. zakazał Żydom zmiany miejsca zamieszkania i wprowadził dla nich godzinę policyjną od 21,oo do 5,oo12.  Pod koniec kwietnia 1940 r. uczestniczył w konferencji na temat wysyłki robotników przymusowych do Rzeszy i objął kierownictwo tej akcji13. Na naradzie 30 maja 1940 r. u H. Franka mówił o sprawnym współdziałaniu policji i administracji w Ausserordentliche Befriedigungsaktion (Akcja A-B), mającej na celu wyniszczenie polskiej inteligencji, której przeprowadzenie nakazał 14. Odpowiadał za akcję wywłaszczeniową Polaków i Żydów w Generalnym Gubernatorstwie15. Kontrolował akcję wyszukiwania jednostek rasowo czystych i Niemców z pochodzenia16. Współorganizował Legion Góralski SS17. Nakazał organizację gett w Bochni, Krakowie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnowie18. Wiosną 1942 r. osobiście kierował likwidacją Żydów na Lubelszczyźnie19. 7 maja 1942 r. został sekretarzem stanu do spraw bezpieczeństwa w rządzie Generalnego Gubernatorstwa, zastępcą Generalnego Gubernatora i pełnomocnikiem do spraw umacniania niemczyzny w Generalnym Gubernatorstwie20. Rozkazem z 26 czerwca 1942 r. dokonał reorganizacji Sipo i SD w Generalnym Gubernatorstwie21. Od lipca 1942 r. był odpowiedzialny za zbiórkę kontyngentów rolnych i wysyłkę robotników przymusowych do Rzeszy22. W połowie lipca 1942 r. zaplanował likwidację wszystkich gett w Generalnym Gubernatorstwie23. 28 sierpnia 1942 r. nakazał służbę w policji pomocniczej Reichsdeutschom od 15 do 60 roku życia24. Wizytował redakcję Krakauer Zeitung25. W 1943 r. dowodził zwalczaniem rajdu sowieckiej dywizji partyzanckiej im. S. Kowpaka w Karpatach26. W lutym 1943 r. nakazał aresztowania ludzi więzionych przed wojną, bezdomnych i wspierających partyzantkę27. 2 lutego 1943 r. uczestniczył w posiedzeniu w Lublinie na temat wysiedlenia Zamojszczyzny28. 12 lutego 1943 r. podpisał w Warszawie plakat z listą 70 skazanych na karę śmierci29. W marcu 1943 r. zakazał działania Jüdischeunterstützungstelle30. Od marca 1943 r. był członkiem Rady Nadzorczej SS-Ostindustrie GmbH zatrudniającej Żydów z obozów pracy31. Zamówił w warsztatach obuwniczych KL Plaszow kilkanaście par obuwia dla siebie32. Już po koncentracji Żydów w obozach nakazał organizację dodatkowych gett w Radomsku, Sandomierzu, Szydłowcu i Ujeździe33. Wiosną 1943 r. brał udział w tworzeniu planów germańskiego Lublina 34. 20 kwietnia 1943 r. grupa oddziału Osa-Kosa dokonała na niego nieudanego zamachu na ul. Mickiewicza w Krakowie35. W maju 1943 r. proponował wprowadzenie stanu wyjątkowego w Generalnym Gubernatorstwie36. Popierał ideę zwiększenia norm żywnościowych dla wydajnie pracujących Polaków37. Uważał, że opór jest inspirowany z zewnątrz38. Nakazał przeniesienie poza granice Generalnego Gubernatorstwa pułku SS Dirlewanger ze względu na permanentne łamanie dyscypliny przez jego żołnierzy39. W połowie 1943 r. domagał się aby w czasie pacyfikacji palono mniej zabudowań potrzebnych później w gospodarce40. 4 października 1943 r. wprowadził Niemcom powyżej 15 roku życia obowiązkową służbę w policji pomocniczej41.  W październiku 1943 r. już nie pracował zastępowany przez Grünewalda42. Nie znamy dokładnej daty jego odwołania z Generalnego Gubernatorstwa, w literaturze funkcjonuje ich kilka: przed 4 października 1943 r.43, w październiku 1943 r.44, 1 listopada 1943 r.45, i 10 listopada 1943 r46. W jego pożegnaniu 18 listopada 1943 r. na specjalnym posiedzeniu rządu GG uczestniczyli Gubernator Generalny Hans Frank i Heinrich Himmler. Od czerwca do sierpnia 1944 r. dowodził 6. Dywizją Górską SS Nord w północnej Finlandii i w Austrii47. Od 30 września 1944 r. do marca 1945 r. dowodził V Ochotniczym Korpusem Górskim SS w Jugosławii48. W lutym 1945 r. został osobistym przedstawicielem Heinricha Himmlera w Dowództwie Wojsk Südost. W kwietniu i maju 1945 r. dowodził policyjną Grupą Bojową w ramach Grupy Armii Południe (po 1 maja 1945 r. Grupa Armii Ostmark).        
Popełnił samobójstwo 10 maja 1945 r. w Gundrtshausen w Górnej Austrii.        
Bartoszewski Władysław, Warszawski pierścień śmierci, Warszawa 1967, s. 424; Brajko Piotr, Na ziemiach polskich przyjaciół, Za Wolność i Lud 1984 nr 44 s. 5; Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 191, 251; Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy , Nie oszczędzać Polski, Warszawa 1962, s. 157; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 17; Encyklopedia PWN, t.2 , Warszawa 1974, s. 611; Gąsiorowski Teodor, Krakowskie uderzenie Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych KOSA-30, Krzysztofory 1986 Nr 12 s. 94-100; Kiełkowski Roman, Zlikwidować na miejscu, Kraków 1981, s. 72; Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 53, 111, 155, 172, 306, 316, 327, 346, 397, 456, 462, 530, 641, 644, 656; Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.2, Warszawa 1970, s. 78, 112, 262, 323; Okupacja i ruch oporu w Dzienniku Hansa Franka, Warszawa 1970, s. 369; Proces ludobójcy Amona Leopolda Goetha przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa Kraków Łódź 1947, s. 210; Smarzyński Stefan, Zamach na Krügera, Tygodnik Powszechny 1959 nr 17 s. 4; Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s.312, 492; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 63, 300, 303;


1 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 111;

2 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 111;

3 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 111;

4 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 111;

5 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 111;

6 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 111;

7 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 53;

8 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 40;

9 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47;

10 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47;

11 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s, 191;

12 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 63;

13 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 644;

14 Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy , Nie oszczędzać Polski, Warszawa 1962, s. 157;

15 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 530;

16 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 456;

17 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 462;

18 Kiełkowski Roman, Zlikwidować na miejscu, Kraków 1981, s. 72;

19 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 316;

20 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 203;

21 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 214;

22 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 155;

23 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 641;

24 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 226;

25 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s, 251;

26 Brajko Piotr, Na ziemiach polskich przyjaciół, Za Wolność i Lud 1984 nr 44 s. 5;

27 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.2, Warszawa 1970, s. 262;

28 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 327;

29 Smarzyński Stefan, Zamach na Krügera, Tygodnik Powszechny 1959 nr 17 s. 4;

30 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.2, Warszawa 1970, s. 112;

31 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 656;

32 Proces ludobójcy Amona Leopolda Goetha przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa Kraków Łódź 1947, s. 210;

33 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.2, Warszawa 1970, s. 323;

34 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 346;

35 Gąsiorowski Teodor, Krakowskie uderzenie Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych KOSA-30, Krzysztofory 1986 Nr 12 s. 94-100;

36 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 172;

37 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.2, Warszawa 1970, s. 78;

38 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.2, Warszawa 1970, s. 78;

39 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s. 492;

40 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 397;

41 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 293;

42 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s.312;

43 Okupacja i ruch oporu w Dzienniku Hansa Franka, Warszawa 1970, s. 369;

44 Bartoszewski Władysław, Warszawski pierścień śmierci, Warszawa 1967, s. 424;

45 Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 300;

46 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s.312;

47 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t.1, Warszawa 1970, s. 111;

48 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1981, s.312;