Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TUMANOWICZ Walerian

TUMANOWICZ Walerian Józef, Jagra, Jagodziński, (1894 - 1947) - Ormianin, legionista, oficer Wojska Polskiego, działacz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.        
Urodzony 1 marca 1894 r. w Rusbanilii (w Banila pe Ceremus na Bukowinie). Syn Issaka i Marii z d. Piotrowicz. Do gimnazjum uczęszczał w Czerniowcach. Dwie ostatnie klasy (siódmą i ósmą) kończył w Wiedniu i tam też zdał maturę. Ukończył kurs abiturientów na Akademii Handlowej we Wiedniu. W 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. Służył w 3. pułku piechoty Legionów. Brał udział w jego frontowych walkach. Od 1918 r. był oficerem służby stałej Wojska Polskiego. Brał udział w szeregach 3. pułku piechoty Legionów w wojnie polsko - ukraińskiej w 1919 r., oraz w wojnie polsko - bolszewickiej w 1920 r. Po wojnie ukończył studia na Akademii Handlowej we Lwowie. Ukończył szkołę oficerską. Służył w Wilnie, Rykontach, Trokach i Białymstoku. Pod czas odbywania służby wojskowej w Rykontach uczestniczył w budowie miejscowej szkoły i opiekował się obozami harcerskimi. Ze starszeństwem 1 lipca 1925 r. został awansowany na stopień kapitana. Od 1932 r. służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. Od 1938 r. był szefem wydziału w Naczelnej Komendzie Legii Akademickiej. Przed wybuchem II wojny światowej został awansowany na stopień majora. We wrześniu 1939 r. dowodził początkowo I batalionem 146. pułku piechoty. Uczestniczył w bitwie pod Kutnem. Pod koniec kampanii dowodził I batalionem odtworzonego 43. pułku piechoty w Kombinowanej Dywizji Piechoty gen. Jerzego Wołkowickiego. Nie poszedł do niewoli. W przebraniu chłopskim przedostał się do Warszawy. Z Warszawy udał się do Krakowa, gdzie nawiązał kontakt ze Służbą Zwycięstwu Polski, a następnie ze Związkiem Walki Zbrojnej. Od 1940 r. był organizatorem i pierwszym inspektorem Inspektoratu Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej Mielec. Zamieszkał w Mielcu. Początkowo był oficjalnie zatrudniony w niemieckiej firmie Johan Hennig, później był na etacie Spółdzielni Spożywców Konsum w Mielcu. Jego praca ograniczała się do podpisywania listy obecności. Później pracował” w spółdzielni „Żniwo. W tych firmach był zatrudniony pod przybranym nazwiskiem Walerian Wartanowicz, zaś w konspiracji używał pseudonimu Jagra. W marcu 1943 r. kierował przygotowaniami do rozbicia więzienia w Mielcu. Został odwołany 25 lutego 1944 r. ze stanowiska inspektora na wniosek Zenona Soboty „Świda przez komendanta Okręgu AK Kraków pułkownika Józefa Spychalskiego Luty. Powodem odwołania było rzekome tolerowanie akcji podległych żołnierzy Armii Krajowej, które miały cechy przestępcze. Od lutego 1944 r. do lipca 1945 r. pozostawał w dyspozycji Komendy Okręgu Armii Krajowej. Należał do Nie i Delegatury Sił Zbrojnych. Wg niektórych źródeł został awansowany na stopień pułkownika. W połowie 1945 r. nawiązał kontakt z komendantem Obszaru Południowego Delegatury Sił Zbrojnych pułkownikiem Antonim Sanojcą Skaleń”, który zaproponował mu objęcie kierownictwa Akcji Z na terenie Obszaru Południowego Delegatury Sił Zbrojnych (woj. : rzeszowskie, krakowskie, górnośląskie i dolnośląskie), na co wyraził zgodę. Jako szef komórki Z Obszaru Południowego Delegatury Sił Zbrojnych używał pseudonimu Jagodziński. Po rozwiązaniu Delegatury Sil Zbrojnych działał w Zarządzie Obszaru Południowego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość kierując akcją Z. Powołał zespół propagandowy i redaktorski z Chudybą na czele. W 1946 r. zamieszkał Jeleniej Górze, gdzie też został współwłaścicielem sklepu. Został aresztowany 22 października 1946 r. w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3. Był jednym z 17 oskarżonych w procesie II Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i członków Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krakowie, który toczył się od 11 sierpnia do 10 września 1947 r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym przy ul. Senackiej 1. Wyrokiem z 10 września 1947 r. został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. W czasie śledztwa i procesu zachował godną postawę. Ja swoje przekonania kształtowałem od roku 1914 w Legionach. Chcę tutaj powiedzieć, że przez 30 lat od Legionów aż do AK, pracowałem w jednym i tym samym duchu. Żywiłem nienawiść do Rosji i według tego pracowałem. Z chwilą kiedy armia rosyjska weszła na ziemie polskie i postawiła na nich swoje garnizony, myślałem, że to już koniec niepodległości. Trudno mi było. Wysoki Sądzie, w 50 roku życia zmienić duszę, bo ta dusza już we mnie skostniała Z krwi jestem Ormianinem, z duszy i przekonań Polakiem . . . Wraz z krwią matki wyssałem nienawiść do Związku Radzieckiego. . . Prezydent RP decyzją z dnia 6 listopada 1947 r. nie skorzystał z prawa łaski.        
Stracono go około godziny 19,00 13 listopada 1947 r. w krakowskim więzieniu przy ul Montelupich, został pochowany na cmentarzu Rakowickim.        
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na wniosek córki, Grażyny Podstawskiej, postanowieniem z 17 stycznia 1992 r. unieważnił wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z 10 września 1947 r.        
Odznaczony: czterokrotnie Krzyżem Walecznych (za udział w wojnie ukraińskiej i polsko - bolszewickiej w 1919 - 1920 r.), Krzyżem Zasługi, Krzyżem za Wojnę, Krzyżem Niepodległości, Medalem Dziesięciolecia. W 1995 r. Rada miasta Krakowa podjęła uchwałę, że jednej z ulic Dzielnicy IV zostanie nadane jego imię.        
Był żonaty z Jadwigą Dzięgiel, z którą miał córkę Grażynę (zamężną Podstawską).        
IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Ostrzeżenie z 5 VI 1945 r.; Dniestr do Wody, mp. 26. II. 1944 r., WIH III/35/3 k. 165; Akt oskarżenia I ZG WiN płk. Jana Rzepeckiego i tow., s. 56, 79. Kserokopia w zbiorach A. Zagórskiego; Akt oskarżenia II ZG WiN płk. Franciszka Niepokólczyckiego i tow., s. 2, 18, 21, 60, 61, 62, 77, 78, 81. Kserokopia w zbiorach A. Zagórskiego; Postanowienie o zmianie i zatwierdzeniu aktu oskarżenia II ZG WiN. Kserokopia w zbiorach A. Zagórskiego; Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie, z dnia 10 IX 1947 r. Znak akt Sr. 978/47, w: Bombicki Maciej Roman AK i WiN przed sądami specjalnymi, Poznań 1993, s. 223, 226, 227,236 - 237, 243, 267 - 268, 269, 279; Postanowienie SWOW w Warszawie z dnia 17 I 1992 r. Sygn. akt Cs. Un. 535/91. Kserokopia w zbiorach A. Zagórskiego; Pismo ZG Zrzeszenia WiN z dnia 22 I 1992 r. Znak: 0 - 4/92. Kopia pisma w zbiorach A. Zagórskiego; Biedroń T., Schemat organizacyjny WiN-u (1945 - 1947) Obszar Południowy WiN, Zeszyty Historyczne WiN-u nr 4, s. 73; Czaja St., Jeden z Ormian, Przegląd Tygodniowy nr 6(358), 5 II 1989, s. 6; Dąbrowski E., Szlakiem Jędrusiów, Kraków 1992, s. 144, 150, 155, 201; Informator o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających w Polsce Ludowej w latach 1944 - 1956, Wyd. MSW Biuro "C", Warszawa 1864, s. 14; Informator o osobach skazanych w Polsce za działalność szpiegowską w latach 1944 - 1984, Wyd. MSW Biuro C, Warszawa 1986, s. 559; Kłaczyński W., Glossa w sprawie akcji Pięciu, Korso nr 33 z 6 VIII 1992; Kunert A. K., Kalendarium zbrodni. Polska Podziemna przed sądami Polski Ludowej 1944 - 1956. Wybrane sylwetki straconych i zmarłych w więzieniach, [w:] Armia Krajowa. Dramatyczny epilog, Warszawa 1994, s. 203, 204; M. M. [Maciąga Mirosław], Biogramy [w:] Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, T. 3, Mielec 1994, s. 710, 711; Maciąga M., Jaromski I., Sylwetki mielczan, [w:] Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, T. 2, Mielec 1988, s. 854, 855; Proces Krakowski. Niepokólczycki, Mierzwa i inni przed sądem Rzeczypospolitej. Warszawa 1948; Rocznik oficerski 1932 r., s. 58; Sokół J., Jawna i tajna działalność spółdzielców, [w:] Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, T. 3, Mielec 1994, s. 581; Suchorowska D., Zbrodnia w imieniu prawa. Józef Ostafin (1894 - 1947), Kraków 1995, s. 32; Szarek J., Poświęcone groby oficerów II Komendy WiN. Pogrzeb po pół wieku, Czas Krakowski nr 213(1563), 14 IX 1995, s. 5; Szewera, Z. Aneks, [w:] Dąbrowski Eugeniusz, Bez broni, Warszawa 1969, s. 168; Woźniczka Z., Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość” 1945 - 1952, Warszawa 1992, s. 185; Zagórski A., Obwód Armii Krajowej Mielec przed i po Burzy, [w:] Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, T. 3, Mielec 1994, s. 225, 226; Zagórski A., Czarna księga wymiaru sprawiedliwości, Opinia Krakowska nr 52, 1990, s. 7,9; Zagórski A., Akcja Pięciu, Korso nr 1 z VIII 1991; Zagórski A., Przywódcy WiN-u. (2), Orzeł Biały nr 2, Kraków, Listopad 1991; Zagórski A., Przywódcy WiN-u. Walerian Józef Tumanowicz, ps. Jagra, Jagodziński, Orzeł Biały nr 12(39), grudzień 1994, s. 12 - 13, fot. ; Zagórski A., Mjr Walerian Tumanowicz ofiara terroru komunistycznego, Korso. Tygodnik Mielecki nr 16, 12 XI 1992, s. 4. Fot. ; Zagórski A., Tumanowicz Walerian Józef, Zeszyty Historyczne WiN-u nr 7, wrzesień 1995, s. 249 - 250, fot. ; Z dziejów komunistycznego terroru. Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie w sprawie przeciwko członkom II Zarządu Głównego WiN-u, Zeszyty Historyczne WiN-u nr 1, marzec 1992, s. 89 - 130; Gros - Korczyński Feliks: Notatka z rozmowy St. Dąbrowy - Kostki z Feliksem Gros - Korczyńskim. Zbiory A. Zagórskiego, sygn. I - 31; Jaworski Franciszek: Przebieg służby konspiracyjnej. Zbiory A. Zagórskiego, sygn. I - 1133; Notatka do sprawy Mielec. Zbiory A. Zagórskiego, sygn. I - 85; Rządzki Józef: Wspomnienia. Zbiory A. Zagórskiego, sygn. I - 150; Rządzki Józef: Relacja. Zbiory A. Zagórskiego, sygn. I - 350; P. Sierant: Notatka z rozmowy A. Zagórskiego z Piotrem Sierantem, Zbiory A. Zagórskiego, sygn. I - 46;        
Andrzej Zagórski