Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WÄCHTER Otto Gustaw

WÄCHTER Otto Gustaw.        
Urodzony 8 lipca 1901 r. w Wiedniu. Syn Josefa (ministra obrony rządu austriackiego). Od 1919 do 1922 r. był członkiem Freikorpsu. W 1923 r. wstąpił do wiedeńskiej SA. W 1924 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Wiedniu i otrzymał tytuł doktora prawa. Pracował jako asesor w Izbie Wyższej Sądu Okręgowego w Wiedniu. Od 1929 r. był obrońcą w procesach karnych. Od października 1930 r. należał do NSDAP. Zajmował stanowiska kierownicze. Od 1931 r. był w Wiedniu Gauamtsleiterem i głównym koordynatorem partii w Austrii. Od początku stycznia 1932 do lipca 1934 r. pracował jako prawnik. 25 lipca 1934 r. kierował oddziałem zamachowców w Wiedniu w czasie nieudanego puczu faszystowskiego zakończonego śmiercią kanclerza Engelberta Dolfussa1. Uciekł do Rzeszy. Pozbawiono go wówczas obywatelstwa austriackiego. W marcu 1935 r. wstąpił do SS. Po Anschlussie Austrii od 24 maja 1938 do 30 kwietnia 1939 r. był aktywnym współpracownikiem dr Arthura Seyss-Inquarta. 2 października 1939 r. przyjechał z nim do Krakowa. W stopniu SS-Gruppenführera był pierwszym gubernatorem Dystryktu Kraków2. Był również szefem NSDAP i szefem Komisji do Spraw Uchodźców w Dystrykcie. 28 października 1939 r. wziął w Krakowie udział w konferencji Reichsführera SS Heinricha Himmlera z zastępcą Generalnego Gubernatora Arthurem Seyss-Inquartem, wyższym dowódcą SS i policji Wilhelmem Krügerem i komendantem Sipo i SD Wilhelmem Harsterem. 29 października 1939 r. zezwolił na odprawianie nabożeństw w katedrze wawelskiej, ale bez udziału ludności polskiej z miasta. 10 listopada 1939 r. meldował Hansowi Frankowi o polskich afiszach propagandowych wywieszonych w Krakowie3. Nakazał 11 listopada 1939 r. aresztowanie w Krakowie 120 zakładników4. Nakazał 18 listopada 1939 r. wszystkim Żydom noszenie opasek z gwiazdą Dawida5 jednocześnie nakazał zamknięcie średnich szkół ogólnokształcących6. Zarządził 11 grudnia 1939 r. zamknięcie szkół żydowskich i usunięcie ze wszystkich pozostałych szkół Żydów- nauczycieli i uczniów7. 27 lutego 1941 r. unieważnił wcześniejsze zezwolenia na pobyt w Krakowie dla Żydów, którzy do 15 marca 1941 r. nie otrzymają Kennkarty8. 3 marca 1941 r. nakazał utworzenie w Krakowie getta z terminem jego zamknięcia 21 marca 1941 r9. 21 stycznia 1942 r10. został przeniesiony na stanowisko gubernatora Dystryktu Galicja. W lutym 1942 r. wszedł w długotrwały konflikt z Wyższym Dowódca SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie, Friedrichem Wilhelmem Krugerem, który zarzucał mu, że zachowuje się jak polityk, ale nie działa jak oficer SS. Od października 1942 r. był również oficerem w dowództwie SS na wschodzie. Popierał organizację dywizji SS Galizien11. W maju 1944 r. został awansowany na stopień SS-Gruppenführera12. Latem 1944 r. przeniesiono go do pracy w administracji we Włoszech. W końcowej fazie wojny był specjalistą do spraw wschodnich w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy. W 1945 r. przyjechał do Rzymu. Ukrywał się pod nazwiskiem Alfredo Reinhardt na jednej z katolickich uczelni pod opieką biskupa Alois Hudala.        
Zmarł 14 sierpnia lub 10 września 1949 r. w Rzymie13.        
Był żonaty z Carlottą, miał dziecko.        
Agatstein-Dormontowa Dorota, Żydzi w Krakowie w okresie okupacji niemieckiej, Rocznik Krakowski 1948 s. 189, 191, 201; Bartelski Lesław M., Genealogia ocalonych, Kraków 1985, s. 15; Getter Marek, Recenzje - Niemiecka edycja Dziennika Hansa Franka, Dzieje Najnowsze 1977 nr 1 s. 181; Jost Henryk, Zakopane czasu okupacji, Warszawa 1989, s. 37; Kiełkowski Roman, Zlikwidować na miejscu, Kraków 1981, s. 44; Kroll Bogdan, Rada Główna Opiekuńcza, Warszawa 1985, s. 269; Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Warszawa 1970, t.1 s. 109, 471; Mianowski Tomasz, Schroniska górskie w Karpatach Polskich w latach 1939-1945, Warszawa 1987, s. 122; Osmańczyk Edmund, Był rok 1945, Warszawa 1970, s. 1; Prus Edward, Powstanie i działania zbrojne 14 Galicyjskiej Dywizji SS, Wojskowy Przegląd Historyczny 1988 nr 4 s. 133; Waga Julian, Szkolnictwo miasta Krakowa w latach okupacji niemieckiej 1939 1945, Rocznik Krakowski 1948 s. 36;


1 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Warszawa 1970, t.1 s. 109;

2 Agatstein-Dormontowa Dorota, Żydzi w Krakowie w okresie okupacji niemieckiej, Rocznik Krakowski 1948 s. 191;

3 Bartelski Lesław M., Genealogia ocalonych, Kraków 1985, s. 15;

4 Osmańczyk Edmund, Był rok 1945, Warszawa 1970, s. 1;

5 Agatstein-Dormontowa Dorota, Żydzi w Krakowie w okresie okupacji niemieckiej, Rocznik Krakowski 1948 s. 189;

6 Waga Julian, Szkolnictwo miasta Krakowa w latach okupacji niemieckiej 1939 1945, Rocznik Krakowski 1948 s. 36;

7 Agatstein-Dormontowa Dorota, Żydzi w Krakowie w okresie okupacji niemieckiej, Rocznik Krakowski 1948 s. 191;

8 Agatstein-Dormontowa Dorota, Żydzi w Krakowie w okresie okupacji niemieckiej, Rocznik Krakowski 1948 s. 201;

9 Kiełkowski Roman, Zlikwidować na miejscu, Kraków 1981, s. 44;

10 Kroll Bogdan, Rada Główna Opiekuńcza, Warszawa 1985, s. 269;

11 Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Warszawa 1970, t.1 s. 471;

12 Kroll Bogdan, Rada Główna Opiekuńcza, Warszawa 1985, s. 269;

13 Getter Marek, Recenzje - Niemiecka edycja Dziennika Hansa Franka, Dzieje Najnowsze 1977 nr 1 s. 181;